pH خاک چیست ؟

از نقطه نظر اسیدیته ، خاکها را به سه دسته اسیدی ، خنثی و قلیایی طبقه بندی می کنند و معمولا" درجه اسیدی یا قلیایی بودن خاک را می توان از طریق مقدار و میزان pH توصیف کرد ، که عمدتا" در دامنه ای بین صفر تا 14 نوسان دارد . هر مقدار pH خاک زیر عدد 7 ، نشانه اسیدی بودن و بر عکس مقادیر بالای این عدد ، نشان قلیایی بودن و در نهایت حد میانه حالت اسیدی و بازی که حدود 7 است .

حالت اسیدی و قلیایی

بنابر این خاکی که با pHبرابر 8/5 ، حالت اسیدی و خاکی با pH برابر 9/7 ، حالت قلیایی دارد .

اصولا" گفته می شود با کاهش هر واحد pH از حد خنثی ، درجه اسیدیته خاک افزایش می یابد و تقریبا" ده برابر می گردد. برای مثال ، خاکی با pH برابر 5/5 ، ده بار اسیدی تر از یک خاک با pH برابر 5/6 است . خاکی با pH 5/4 ، صد برابر از یک خاک با pH برار 5/6 اسیدی تر است . به طور مشابه به ازاء هر واحد افزایش pHحد نرمال ( خنثی ) ، افزایش معادل ده برابر حالت اولیه در قلیاییت خاک بوجود می آید .

هر گیاه به pH خاصی از خود تمایل نشان می دهد ، برای مثال گلهای معین تجاری و آزالیا ها ، خاکهایی با دامنه pH ، بین 2/5 و 5/5 راترجیح می دهند . چمن ها نیز از این امر مستثناء نیستند هر گونه چمن به pH خاصی از خود تمایل نشان می دهد ، برای مثال کنتاکی بلو گراس که به طور وسیعی به عنوان چمن فصل سرد مورد استفاده قرار می گیرد ، وقتی pH خاک بین 5/6 تا 2/7 است ، بهترین رشد را دارد . معمولا" ، چمن های فصل سرد بهترین رشد را به طور متوسط ، در خاکهایی با دامنه pH بین 6 تا 2/7 دارند .