گلخانه

برای مدیریت گلخانه ها تعدادی فاکتور های محیطی نیاز مند است نور خورشید یکی از این عوامل می باشد در ادامه این فاکتور را بررسی می کنیم.

نور خورشید:جهت گلخانه باید به گونه ای باشد که نور خورشید را در بیشترین ساعات روز دریافت کند برای مثال در نواحی تپه ای جهت گیری گلخانه ها باید به سمت جنوب شرقی باشد و هیچ نقطه از گلخانه نباید در سایه قرار بگیرد .تحت شرایط استوایی دما را می توان با انتخاب مکانی ک کمتر آفتاب گیر است کاهش داد .نور خورشید برای افزایش فتو سنتز بسیار ضروری است به این گونه که دمای مورد نیاز محیط را برای انجام مراحل فیزیولوژیکی همچون فتوسنتز فراهم می کند.

از آنجایی که نواحی تپه ای در زمستان روزهای آفتابی تجربه می کنند نور خورشید ممکن است عامل محدود کننده نباشد اما برای تحقیقات بیشتر ذخیره و بهره برداری از آن مسئله مهمی است.

middle