گیاه خجالتی و ترسوی میموسا که از دستان شما می گریزد