گلدم Anthurium Andereanum

گلی زیبا از خانواده آراسه

برگ های مخلملی و زیبایش در گل آرایی جایگاه ویژه ای دارد

مزیتش در گل آرایی دمگل بلند و عمر زیاد گل بریدش می باشد.

دوران گل دهی بسیار طولانی دارد (حدود 3 ماه)

middle

🔔🔔🔔 نیازهای گلدم

--

⬅️نور: نور مستقیم نباید به آن بتابد

بهترین نور نور غیر مستقیم کنار پنجره است.

--

⬅️دما: حدود 21 درجه ی سانتی گراد بهترین دما برای نگهداری می باشد.

قبل از ظهور گلها در بهار حدود 6 هفته در زمستان به آن سرما دهید

--

⬅️آبیاری: در بهار و تابستان هفته ای دوبار آب زیاد لازم دارد ولی در پاییز و زمستان هفته ای یک بار آبیاری کافیست

--

⬅️رطوبت: به رطوبت زیادی نیاز دارد

بهار و تابستان هر روز غبار پاشی کنید

با ریختن آب زیر یک گلدان سنگریزه دار رطوبت پایدار ایجاد کنید

--

⬅️تغذیه: کمبود عناصر غذایی خاک را هر دو هفته یک بار با تغذیه مصنوعی جبران کنید

middle

--

⬅️خاک مناسب: مخلوطی از خاک برگ، خاک چوب و ذغال

--

⬅️تعویض گلدان: بعد از گلدهی در زمستان تعویض گلدان لازم است.

گلدان باید زهکش مناسب داشته باشد

--

⬅️تمیز کردن برگها: از پارچه یا اسفنج مرطوب استفاده کنید

مواد براق کننده ی شیمیایی فقط ماهی یک بار استفاده کنید

--

⬅️تکثیر: از طریق کاشت بذر و تقسیم بوته در سال های آینده تکثیر صورت می گیرد.

middle