آیا از کیفیت غذائی که میخوریم اطلاع داریم؟(بخش 2)

چرا کشاورزان از مواد شیمیایی استفاده می کنند؟

بسیاری از آفت کش هایی که کشاورزان استفاده می کنند ،نقشی در حفظ محصول آنها ندارد.کشاورزان از ترس خسارت ،سمپاشی می کنند.بیش از 80% از آفت کش هایی که کشاورزان استفاده می کنند ،غیر ضروری است.این باعث می شود تا تعداد زیادی از گونه های حشرات مفید که سایر گیاهخواران را تحت کنترل دارند ،از بین بروند و آفات جدید ظاهر شوند.

علاوه بر آفت کش های شیمیایی ،کودهای شیمیایی نیز موادی هستند که برای تغذیه گیاه استفاده می شوند.ولی همین مواد موجب رسوب مواد خطرناک در خاک ،آب و مواد غذایی شده اند.کاهش قدرت انبارداری ،از بین رفتن طعم و رنگ محصولات کشاورزی ،آفت زدگی از جمله عوارض مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی است.کودهای شیمیایی بیولوژی خاک را از بین می برند.زیرا حجم عظیم استفاده از کودهای شیمیایی ،موجب افزایش فسفر ،فسفات ،نیترات و پتاسیم خاک می شود.این عناصر اجازه جذب سایر عناصر طبیعی مورد نیاز گیاه را نمی دهند و خاک مسموم می شود.

معمولاً کشاورزان می گویند:

تنها آفت کش ها قادر به مهار آفات هستند.چون هیچگونه جایگزینی برای سموم شیمیایی نداریم ،مجبوریم بیشتر سموم را مصرف کنیم تا مصرف کنندگان بتوانند میوه و سبزی هایی با ظاهر سالم بخرند.ما می دانیم که سموم شیمیایی محصولات کشاورزی را آلوده می کنند ،ولی چاره ای جزء این نداریم.به طور طبیعی تعداد بسیار اندکی از جمعیت هر گونه ای به یک یا چند ماده شیمیایی مقاوم است.در جریان سمپاشی ،آنها که به سموم حساس هستندخواهند مرد و جمعیت اندک مقاوم باقی خواهند ماند و نسل های بعدی را به وجود خواهند آورد.در این وضعیت ،کشاورزان در جستجوی سموم قوی تر (که البته خطرناک تر هم هستند) و یا افزایش تعداد دفعات سمپاشی هستند.

در برخی از محصولات کشاورزی مانند خربزه و خیار تعداد دفعات سمپاشی گاهی به بیش از 30 مرتبه در یک فصل زراعی می رسد.

چرا دچار این وضعیت شده ایم؟

به نظر می رسد که هیچکس از ماهیت سموم شیمیایی آگاهی ندارد.به همین دلیل است که هر ساله اثرات مخرب این مواد شیمیایی مشخص و دولت ها آنها را از فهرست مجاز حذف می کنند.بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد سال آینده سمومی که اکنون آنها را توصیه می کنیم ،جزء سموم خطرناک قرار نگیرند.به همین لحاظ باید در مصرف آنها منطقی و هوشیارانه عمل کنیم.ما به سموم شیمیایی بیش از حد اعتماد کرده ایم.آنها را تنها اکسیر رهایی از شر آفات دانسته ایم.

برخی از شیوه های مناسب جایگزین روش شیمیایی عبارتند از :

-کنترل بیولوژیک:حفاطت از جانداران مفید در مزرعه و در صورت لزوم تقویت مصنوعی جمعیت آنها.

-کنترل بتانیکی:استفاده از سمومی که از عصاره گیاهان بدست می آید.

-کنترل مکانیکی:جمع آوری به موقع گیاهخواران از بوته ها و جلوگیری از ازدیاد حمعیت آنها.

-کنترل زراعی:کشت توأم برخی محصولات که آفات یکدیگر را دفع می کنند.گیاهان تله که حشرات را به خود جلب می کنند.کشت گیاهان دوره کننده در مزرعه ،کشت ارقام مقاوم و متحمل به آفات و...