مزایا و معایب کشت گلخانه ای

مزاياي كشت گلخانه اي :

1-افزايش توليد در واحد سطح (به عبارت ديگر 10 برابر هواي آزاد )

2-توليد بيش از يك محصول در سال

3-افزايش كيفيت محصول توليدي (كه با كنترل دقيق و بهتر آفات و بيماري ها با روش هاي كنترل بيولوژيكي و كاهش مصرف سموم كه باعث افزايش كيفيت محصول و افزايش صادرات و حفظ محيط زيست مي شود )

4-صرفه جويي در مصرف آب (با روش آبياري تحت فشار )

5-استفاده از اراضي غير قابل كشت با سيستم هيدرو پونيك

6-عدم وابستگي توليد به شرايط محيطي و امكان بازار يابي مناسب و تنظيم برنامه كشت مطابق با نياز بازار

7-تداوم كار و توليد محصول در تمام فصل هاي سال با توجه با امكان كنترل عوامل محيطي و تنظيم شرايط مورد نياز گياه

8-ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان و كار آموختگان كشاورزي و استفاده از اوقات فراغت كشاورزان در فصل هاي پاييز و زمستان

معایب کشت گلخانه ای:

1- هزينه اوليه آن زياد است و قسمت عظيم اين هزينه صرف احداث گلخانه مي شود كه البته در صورت سود مند بودن محصول توليدي اين هزينه حداكثر در سه سال برگشت داده مي شود .

2-نياز به مراقبت دائمي (برخلاف كشت در هواي آزاد كه با مراقبت كمتر ميتوان به سود قابل توجهي دست يافت) در كشت گلخانه اي حتي لحظه اي غفلت ميتواند خسارت جبران ناپذيري وارد كند (مثلا كاهش شديد دما در گلخانه در يك شب سرد زمستاني مي تواند باعث نابودي كامل محصولات گلخانه اي شود)

اهداف كشت گلخانه اي :

1-توليد محصول در محلي كه در آن محصول توليد نمي شود

2-تولد در زماني كه كشت محصول در هواي آزاد غير ممكن است .

در صورت تصميم به كشت گلخانه اي چه بايد كرد؟

1-مشخص كردن بازار فروش(sell your crope before planting)بايد مشخص شود محصول توليد در كجا به فروش خواهد رسيد

2-تعيين زمان هاي مختلف سال از نظر ميزان فروش محصول توليدي،زمان كسادي و اشباع بازار و زمان خلاء و نياز شديد بازار

3-تعيين نوع و ويژگي محصول مورد نياز كه مورد پسند مصرف كننده همان منطقه باشد

4-جمع آوري اطلاعات هواشناسي منطقه مورد كشت (ميانگين ده ساله حداقل دما در سرد ترين شب سال و ميانگين حداكثر دما در گرم ترين روز سال ،ميانگين ده سال بارندگي ،تعداد روز هاي آفتابي،روز هاي ابري ،روز هاي يخبندان و ....)

5-تعيين جهت هاي جغرافيايي و جهت وزش باد هاي غالب در منطقه

6-نوع خاك از نظر بافت ،ساختمان ،PHخاك ،ECخاك و عناصر پر مصرف و كم مصرف ،ميزان آهك ،ظرفيت تبادل كاتيوني و....

7-وضعيت آب منطقه از نظر كمي و كيفي كه براي هر متر مربع بستر خاكي گلخانه حدود يك متر مكعب آب بايد در دسترس باشد و نيز بايد مواد حل شده جامد در آب مانند بي كربنات سديم ،كلر ،فلور آب ،در حد مطلوب باشد

8-مسافت گلخانه تا بازار مصرف

9-دستمزد كارگر در منطقه مورد احداث گلخانه

10-جمع آورياطلاعات علمي در مورد كاشت داشت و برداشت و آفات بيماري ها و انبار داري محصول مورد كشت

11-بازديد از گلخانه هاي اطراف جهت جمع آوري اطلاعات علمي و تجربي آنان به منظور جلوگيري از تكرار اشتباه ديگران و ...