یک کباب پز زیست تخریب پذیر که از بامبو و مقوا ساخته شده