کاشت گیاه

دستگاهی که زمین را حفر می کند تا گیاه را به راحتی درون خاک قرار دهند