کاشت نهال با همکاری مشترک انسان و ماشین های هوشمند