تقویم مراقبت از چمن های گرمسیری

بهار:

1-چمن ها را برای علائم بیماری و حشرات مورد آزمایش قرار دهید.

2-بعد از بلند شدن گیاه از خواب هوادهی و عملیات تاچینگ انجام دهید.

3-اولین چمن زنی را وقتی چمن از خواب بیدار می شود و در کمترین ارتفاع پیشنهاد شده انجام دهید تا لبه قهوه ای رگها را حذف کنید.

4-پس از خارج شدن چمن از خواب کوددهی کنید.

تابستان:

1-چمن ها را برای علائم بیماری و حشرات مورد آزمایش قرار دهید.

2-ارتفاع سطح چمن زن را به بالاترین حد ممکن برده و تا حد کافی چمن زنی نمایید(یک سوم برگ همزمان برداشته شود)

3-کوددهی انجام شود.

4-چمن های جدید یا قسمت هایی از زمین که فاقد چمن می باشد را ترمیم نمایید.

5-در صورت مشکل ساز بودن علف هرز یا از علف کش ها مناسب استفاده شود و یا از یک شن کش چمن برای جمع آوری تکه های چیده شده و علف های هرز استفاده نمایید.

6-در صورت نیاز آبیاری با عمق زیاد انجام دهید.

پاییز:

1-چمن را برای علایم بیماری و حشرات مورد آزمایش قرار دهید..

2-در صورت لزوم به چمن زنی ادامه دهید تا زمانی که رشد کم می شود چمن زنی را کاهش دهید در صورت کم شدن رشد چمن می بایست تعداد دفعات چمن زنی را کاهش دهید تا چمن به خوبی برای زمستان عایق شود.

3-به منظور حفظ رنگ چمن در فصل زمستان لازم می باشد تا با بذر چمن های سردسیری بار دیگر بذرپاشی کنید.

اوایل بهار:

از علف کش جهت کنترل علف های هرز در صورت نیاز استفاده نمایید.