ویژگی های زمین های ورزشی هیبرید

زمین هایی که به سیستم چمن هیبرید مجهز هستند به طور گسترده در دنیا اجرا و استفاده می گردند. برای این زمین ها مزایای متفاوتی را میتوان برشمرد که در این ویدئو به 4 مورد اساسی آن اشاره شده است:

1-محافظت بیشتر ریشه ها و چمن متراکم

2-مقاومت مطلوب زمین

3-واکنش کشسان عالی، بدون فشردگی و کاهش صدمات احتمالی

4-سطح چمن یکنواخت و یک دست