تقویت چمن های مصنوعی با استفاده از شبکه های پلیمری

چمن طبیعی به عنوان مطلوب ترین پوشش سطح در میادین ورزشی، از دیرباز مورد استفاده بوده است. ساختار گیاهی و طبیعی چمن موجب حساسیت آن به شرایط متفاوت آب و هوایی و ضربات و نیروهای مخرب اعمال شده در طول مسابقات ورزشی شده است.

تخریب پوشش زمین های چمن به دلایل متعدد که اغلب با کنده شدن ریشه گیاه از خاک یا فشردگی زیاد خاک اطراف آن همراه است، با افت تدریجی کیفیت زمین، خصوصا در فصول فشرده مسابقات، سبب بروز مشکلات بسیار می شود. تقویت چمن طبیعی به منظور افزایش دوام آن، می تواند بهترین راه برای پاسخگویی به نیاز میادین ورزشی در فصول پرتراکم باشد. استفاده از شبکه های پلیمری که در زمان کاشت چمن بر سطح کاشت قرار می گیرد، موجب کاهش میزان انتقال نیروهای مخرب به فضای حاوی ریشه ها میگردد. نتایج حاصل از مطالعات حکایت از عدم تاثیر منفی توری بر عملکرد چمن در طول دوره رشد داشته و وجود توری حدود 30 درصد از ضربات و نیروهای مخرب که به صورت ضربه ای در زوایای مختلف به سطح چمن وارد می شوند را کاهش میدهد.