مراحل بازکاشت(ترمیم) چمن طبیعی

مرحله 1) بر روی سطح چمن مورد نظرتان پیت ماس پاشیده و با استفاده از یک شن کش آن را به طور یکنواخت پخش کنید.

مرحله2) روی سطح چمن ابتدا بذر و سپس مالچ ارگانیک (عمدتا شامل پوست خرد شده درختان، تراشه‌های چوب و برگ درختان می‌باشند) پاشیده و همانند مرحله قبل با کمک یک شن کش روی بذر چمن را بپوشانید. باید توجه داشت که این بذور به گونه ای پوشانده شوند که توسط حشرات، باد و آبیاری جابجا نگردد.

مرحله3) زمین مورد نظرتان را به طور کامل آبیاری کنید. در این مرحله باید از آب پاشی استفاده گردد که آب را به صورت ریز و پودر شده در بیاورد.

پس از دو هفته چمن شما سبز شده و برای قسمت هایی که بذور سبز نشده است باید مراحل قبلی را دوباره (تنها در همان قسمت) اجرا نمود.

پس از گذشت 3 هفته چمن یک دست سبزرنگ خواهید داشت که باید با استفاده از چمن زن آن را کوتاه نمایید. زمین خود را کود دهید و دوباره آبیاری نمایید.