چمن طبیعی

خصوصیات چمن (grass)

گياهي است تك لپه اي ( مونوكوتيلدون ) از تيره گرامينه ها و جزء نباتات دائمي يك يا چند ساله محسوب مي شود . اين گياه انتشار جهاني داشته و تحت شرايط آب و هوايي گوناگون از نواحي استوايي تا نواحي قطبي مي رويد. مركز رويش چمن در قسمت طوقه ، نزديك خاك است و اين مركز رويشي پايين به گونه اي است كه كار چمن زني را آسان مي كند و نيز قدم زدن روي آن تقريباً‌ بدون عارضه بوده و حتي در مقابل پاخوري ولگد كوب شدن نيز مقاومت نشان داده و آنچنان آسيبي به چمن وارد نمي شود .

اين گياه به دليل داشتن بافت برگي متراكم و پوشاننده بهترين پوشش براي زمين هاي ورزشي بخصوص زمين فوتبال محسوب مي گردد.

ويژگيها و شرايط چمن خوب

قابليت پا خوري و استقامت

سازگاري با شرايط آب و هوا و چهار فصل بودن

دوام ، طول عمر و قدرت تحمل چيده شدن در دفعات و رشد مناسب

ظرافت ، لطافت و سرسبزي برگها ، بافت و رنگ خوب در فصلهاي مختلف

دارا بودن ساقه كوتاه با قدرت پنجه زني زياد و سرعت جوانه زدن

عاري بودن از كچلي ،‌علفهاي هرز ، آفات و بيماريها

مقاوم به خشكي ، سرما و گرما و شوري خاك و سايه

چگونگي ايجاد سيستم زهكش فني :

در خاكهايي كه خاصيت زهكشي مناسب نداشته باشند بطور مصنوعي اقدام به ايجاد سيستم زهكشي مي گردد براي اينكار:

* ابتدا عمليات خاكبرداري در منطقه مورد نظر صورت مي گيرد . عمق خاكبرداري (بين 80-70 سانتيمتر)

زمين مربوطه پس از نجام خاكبرداري بايستي كاملاً از نظر پستی و بلنديها مسطح و يكنواخت باشد.

در اين مرحله عمليات حفر كانالهاي اصلي و فرعي صورت مي گيرد، شيب لازم براي هدايت آب به بيرون از سيستم بايستي در نظر گرفته شود ،

معمولاً‌ براي حصول نتيجه مطلوب در انتخاب جنس كانالها از بتن سيماني يا لوله هاي پلي اتيلين استفاده مي شود .

براي سهولت خروج آب از سيستم ، كانالهاي اصلي و فرعي تعبيه شده به يك سيستم خروجي نهايي منتهي مي گردند

و بدين ترتيب آب مورد نياز گياه پس از قرار گرفتن در دسترس سيستم ريشه اي و مشروب كردن ريشه ها ( مازاد آب بصورت زه آب) ازمنطقه ريشه ها به پايين نفوذ كرده ( طبقات زهكش ،‌آب را تدريجاً نفوذ داده و به پايين منتقل مي كنند) و از سيستم به بيرون از محوطه زمين چمن منتقل مي شود .

مرحله بعدي در ايجاد سيستم ، استفاده از سنگهاي رودخانه اي بصورت قلوه سنگها و ايجاد طبقه بلوكاژ است معمولاً ايجاد طبقه در 2 يا 3 رديف صورت مي گيرد و عمل آن نيز به 35-25 سانتيمتر مي رسد . در ايجاد اين طبقه برای حالت تثبيت زدن غلتك ضروري است .

* مرحله نهايي عمليات ، تشكيل طبقه فوقاني طبقه بلوكاژ ، يعني استفاده از شن هاي ريز و درشت است كه نقش فيلتر بين طبقات بلوكاژ و خاك بستر را دارند و از مسدود شدن فضاهاي خالي بين طبقه بلوكاژ جلوگيري كرده و نفوذ‌ آب به طبقه زيرين را تسهيل مي نمايند . عمق اين طبقه نيز 15-10 سانتيمتر خواهد .