چگونگی پیشگیری از بیماری های چمن و علف

1. پیش از آنکه بیماری آغاز شود، آن را متوقف کنید

زمانی که چمن با بیماری مواجه می شود، یک مثال قدیمی کاربرد دارد که می گوید ، پیشگیری بهتر از درمان است.بنابراین بی شک حفاظت از چمن و جلوگیری از بیماری، آسانتر از درمان پس از آن است.

در نظر گرفتن این راهنمایی های اولیه و اساسی، شما را در پیشگیری از بیماری های چمن و داشتن یک چمن سالم و قوی یاری می رساند.

2. چمن خود را منظم غذا دهی کنید

کمبود مواد مغذی می تواند، چمن را ضعیف کند. به منظور حفط چمن قوی باید حداقل 2 بار در سال آن را تغدیه کنید. چنانچه از چمنتان برای بازی بچه ها، حیوانات خانگی و مهمان ها استفاده می کنید، غذادهی باید 3 تا4 بار انجام گیرد. یک چمن تغذیه شده، بهتر می تواند در برابر بیماری ها مقاومت کند.

3. اگر نیاز به آبیاری دارید، به درستی آبیاری کنید

بسیاری از بیماری ها، زمانی چمن را آلوده می کنند که ساقه مرطوب باشد. برای خشک نگه داشتن ساقه های چمن ، تنها در صورت نیاز در بخش های عمیق چمن و در فواصل زمانی طولانی، آبیاری صورت پذیرد. بین ساعت 6 تا 10 صبح بهترین زمان برای آبیاری است. زیرا ساقه های چمن فرصت کافی خواهند داشت تا در طول روز خشک شوند.

به طور ویژه از آبیاری در پایان روز و در شب خودداری کنید. زیرا که ساقه های چمن در طول شب مرطوب باقی می ماند و بیماری های برگ را تشدید می کنند.

4. به طور منظم و در یک ارتفاع صحیح چمن زنی کنید

کوتاه کردن بیش از حد چمن، آن را ضعیف و بیش از پیش مستعد آلودگی و بیماری می کند. اغلب گونه های چمن باید با استفاده از چمن زنی که بر روی ارتفاع 7 تا 10 سانتی متر کوتاه گردد. چمن برموداگرس در جنوب باید در ارتفاع کمتری یعنی 4 تا 5 سانتی متر و چمن زویسیاگرس باید تا ارتفاع 5 تا 7 سانتی مترکوتاه شوند. در اغلب موارد کافیست که حداکثر 3/1 از ارتفاع ساقه چمن در ابتدا به مدت یکبار، کوتاه شود.

5. در صورت نیاز از قارچ کش استفاده کنید

به منظور کنترل بیماری های چمن از قبیل نقاط قهوه ای و Dollar spot و یا کمک به حفاظت چمن از بیماری هایی که تا پیش از این گریبانگیر آن بوده است، بهتر است از یک قارچ کش استفاده کنید.

right

https://www.scotts
1396/02/31