تصاویری از ورزشگاه پارس شیراز که اجرای چمن آن بر عهده سدروس سبز بود