دستگاهی هوشمند و جالب برای از بین بردن شاخ و برگ زائد