اثر هوادهی بر کمیت و کیفیت رشدی چمن لولیوم

هوادهی باعث فشردگی و تثبیت رنگ چمن و بالابردن کیفیت چمن می گردد

عبور و مرور و آبیاری بیش از حد منجر به فشرده شدن خاك در زمینهای چمن میگردد.تراکم خاك به دلیل این که هدایت هیدرولیکی، نفوذپذیری را کاهش و تبخیر از سطح خاك را افزایش میدهد، پدیده نامطلوبی است. بهمنظور ارزیابی اثر هوادهی و پوششدهی بر چمن لولیوم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. در سه سطح، هوادهی با ایجاد سوراخهایی با قطر 9 سانتیمتر در یک شبکه منظم سطحی و بدون هوادهی و پوششدهی با استفاده از شن و کمپوست و بدون پوشش برای برآورد اثر آنها بر کمیت و کیفیت رشدی چمن در شهر اصفهان اجرا شد. ارتفاع و وزن چمن رشد کرده، نرخ رنگ و تراکم برگ در روز های مختلف پس از هوادهی و پوششدهی اندازهگیری شدند. ارتفاع، وزن و رنگ چمن به طور معنیداری در پوششدهی نسبت به بقیه تیمارها افزایش پیدا کرد.

94/11/13