کاشت نهال

ماشینی که به راحتی در خاک حفره ایجاد می کند تا در آن نهال درخت کاشته شود