تولید نایلون های گلدانی قابل تجزیه

متن خبر

شرکت سدروس سبز دوستدار محیط زیست؛ اولین تولید کننده گلدان های نایلونی قابل جذب در طبیعت