از بین بردن گیاهان و علف های هرز میان آسفالت و سنگفرش