چگونه آفت مگس پا بلند را از بین ببریم؟

هر چه گیاهان سالمتر باشند مقاوم تر بوده و بهتر در مقابل انواع آفات از جمله تغذیه لاروهای پشه تیپولیده مقاومت میکنند.

اگر متوجه شدید پشه های بزرگ با پاهای بلند دور و بر گیاهانتان پرسه میزنند و یا اطراف لامپ ویز ویز میکنند وحشت نکنید این حشره های دو بال ،پشه تیپولیده هستند که به واسطه شکل بدنشان به مگس پا بلند یا درنا مگس نیز شهرت دارند.

مگس پا بلند بالغ در طول تابستان در زیر خاک از شفیرگی خارج شده و جفت گیری و سپس تخم ریزی میکند اگر چه این حشره های بالدار برای تجزیه مواد خاک مفید هستند اما به چمن آسیب وارد میکنند.

مگس پا بلند چیست؟

درنا مگس یا مگس پا بلند متعلق به راسته دیپترا بوده و خویشاوند دور مگسها و پشه هایی که میشناسیم به حساب می آید.این حشره دوبال بالغ متعلق به خانواده تیپولیده ،برخلاف خویشاوندان مضرش هیچگونه بیماری گسترش نمیدهد و نیش نمیزند ،اما حضور آن در چمن و علفزارها میتواند مشکل ساز باشد و آفت به حساب بیاید.مگس پا بلند بر روی چمن تخم ریزی میکند و زمانی که لاروها بیرون می آیند ،مرحله ای است که به چمن آسیب میرسانند.

لاروهای پشه تیپولیده حشراتی کرم مانند،سفید رنگ و دراز هستند که اندازه آنها به یک و نیم اینچ(3.8 سانتیمتر) میرسد.لارو پشه تیپولیده از ریشه های زیر علفها تغذیه میکنند و طوقه گیاه را از بین میبرد در نتیجه شما آسیب را به شکل لکه های بزرگ قهوه ای در چمن مشاهده میکنید که ظاهر چمن را بد شکل و خراب میکنند.همچنین ممکن است در شبهای گرم لاروهای پشه تیپولیده را در حال تغذیه از طوقه و علف مشاهده کنید که آسیب را بیشتر میکنند .بیشتر گونه های چمن میتوانند هجوم جمعیت کم تا متوسط این لاروهای مضر را تحمل کنند اما فشار زیاد تغذیه آنها ممکن است از توان گیاهان خارج بوده و آسیب بدی به آنها وارد کند.

چگونه با درنا مگس مبارزه کنیم؟

طول عمر حشرات بالغ درنا مگس کوتاه است و خطرناک نیستند بنابراین تلاش برای کنترل این حشره پا بلند بالدار باید بر روی لاروهای آنها متمرکز شود. با کاهش زیستگاه و افزایش قدرت علفها و استفاده از نماتودهای مفید برای نابودی درنا مگس، میتوانید به میزان قابل توجهی جمعیت آنها را کاهش دهید بدون این که نیاز به استفاده از مواد شیمیایی مضر و سمی در چمن داشته باشید.

به خاطر داشته باشید پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. تنفس و هوا دهی به خاک و برداشتن لایه کاهبرگ برای مقابله با آفت درنا مگس ضروری است. حداقل سالی یک بار این دو کار را انجام دهید و در صورتی که لایه کاهبرگ ضخامت زیادی دارد، بهتر است دفعات کاهبرگ زدایی را بیشتر کنید.

پس از به کار گیری این روشها، آب دهی به چمن را کاهش دهید. پشه تیپولیده نیاز به محیط مرطوب دارد تا زنده بماند و از طرفی بیشتر سبزه ها با خشکی متوسط خاک مشکلی ندارند به شرطی که هنگامی که به آنها آب میدهید، بگذارید خوب خیس بخورند.

نماتود مفید Steinernema feltiae دشمن طبیعی درنا مگس است و اگر به درستی از آن استفاده کنید تا 50 درصد میتواند جمعیت لاروهای آن را کاهش دهد اما برای کاهش آسیب ناشی از این آفت هیچ چیز به اندازه مدیریت خوب چمن موثر نیست.

هنگام بخار نیتروژن به خاک بدهید تا علفهای سالم و شاداب داشته باشید. چرا که هر چه گیاهان سالمتر باشند مقاوم تر بوده و بهتر در مقابل انواع آفات از جمله تغذیه لاروهای پشه تیپولیده مقاومت میکنند.