مواد معدنی مورد نیاز برای رشد و نمو چمن

چمنها مانند دیگر گیاهان به 16 عنصر شیمیایی برای رشد و نمو نیاز دارند که این عناصر را بر اساس محلی که گیاه آنها را جذب می کند ، می توان به دو گروه اصلی طبقه بندی نمود :

گروه اول : کربن ، هیدروژن و اکسیژن که از دی اکسید کربن هوا و آب به دست می آیند و از طریق تمام پیکر چمن جذب می شوند .

گروه دوم : مواد معدنی که از خاک یا با کاربرد کود بدست می آیند .

این گروه را می توان بر اساس مقادیری که بوسیله گیاهان مصرف می شوند ، در سه گروه زیر طبقه بندی کرد :

الف ) مواد غذایی پر مصرف اولیه :

نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم که در مقادیر نسبتا" زیاد بوسیله چمنها مورد استفاده قرار می گیرند .

ب ) مواد غذایی پر مصرف ثانویه :

گوگرد ، کلسیم ، منیزیم ، که مقادیر کمتری نسبت به گروه اول ، توسط چمنها مصرف می شوند .

ج ) ریز مغزی ها :

آهن ، منگنز ، روی ، مس ، مولیبدن ، بور و کلر که در مقادیر بسیار کم بوسیله گیاهان مصرف می گردند .