کافیر لیلی (گل خورشیدی)

• نام علمی : Clivia Miniata

• خانواده :   آماریلیاسه - Amarllidiaceae

• کافیر لیلی (گل خورشیدی) Kaffir lily
• توضیحات :

• نوع : همیشه سبز ریزوم دار

• برگ : برگهای خطی و نواری به رنگ سبز تیره براق و به طول نیم متر و ارتفاع حدود ۵۰ سانتی متر می رسد.

• گل: در انتهای ساقه در حدود ۱۰ تا ۲۰ عدد گل به رنگ نارنجی متمایل به قرمز از اوایل تا اواسط بهار می دهد.

• رنگ گل: رنگ نارنجی متمایل به قرمز

• فصل گل: زمان گلدهی بهار به تابستان است البته پس از آن که گیاه بالغ شد که در حدود 3 سال طول میکشد.

• موارد استفاده :

• کاشت در حاشیه و کنار برکه آب مورد استفاده قرار می گیرد.

• موقعيت :

• گل خورشیدی به نور کم تا معمولی، گرمای متوسط، خاک همیشه خیس، رطوبت هوای هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد .

• توضیحات :

• بومی منطقه : آفریقای جنوبی

• نام های دیگر : گل خورشیدی– Kaffir lily