معرفی برخی سموم متداول و نحوه به کارگیری آنها

•گلا یفوسایت (رانداپ) : غیر انتخابی ، به ناحیه ریشه می رود و پس از 10- 7 روز اثر می کند . برای کنترل علفهای هر چند ساله سمج به میزان 2-1 کیلوگرم در 4/0 هکتار کاربرد دارد . پس از 7-3 روز می توان اقدام به کاشت چمن نمود .

•پاراکوات : تماسی ، باعث مرگ اندامهای هوایی شده و بر ریزومها بی تاثیر است . سمی خطر ناک است. 2-1 روز پس از مصرف آن می توان اقدام به کاشت چمن نمود .

•CacN2 : اثر موقت دار . در زمان به کار بردن آن نبایستی دما بالاتر از 7/12 درجه سانتیگراد باشد . مقدار مصرف آن 34- 6/22 کیلوگرم در 100 متر مربع است . مناسب خاک سنگین بوده و پیش از کاشت بذر چمن بایستی محدوده سمپاشی به مدت6-3 هفته مرطوب باشد .

•متیل بروماید : باعث نابودی گیاه ، بذر ، ریزوم ، استولون ، حشرات و قارچ می شود و دمایی که باعث فعالیت این سم می شود بایستی بالاتر از 3/18 درجه سانتیگراد باشد . پس از 3-2 روز می توان اقدام به کشت نمود . پیش از کاربرد این سم تدخینی بایستی خاک را چند روز مرطوب نگهداشت .

•متا سدیم (واپام) : چند روز پیش از مصرف این سم باید خاک مرطوب باشد . میزان مصرف آن 4- 7/2 کیلوگرم در 1000 متر مربع است . میتوان پس از 30 روز اقدام به کاشت نمود .

نکته مهم : برای اطمینان از زمان کاشت بذر چمن پس از کاربرد سموم می توان پیش از بذر پاشی چمن اقدام به کاشت گیاهان سریع الرشدی مانند تربچه نمود تا در صورت رشد عادی و مناسب این گیاهان از آلوده نبودن زمین و فرا رسیدن زمان کاشت بذر چمن اطمینان حاصل نمود .