مزیت های بهره گیری از بام - سبز ( روف گاردن)

بوم شناختی: حفظ گوناگونی زیستی و خلق زیستگاه، بهبود کیفیت بوم شناختی - زیستی شهری

اقلیمی:تعدیل اثر جزایر حرارتی شهر،اثر خنک کنندگی،کاهش اثر باد سرد و عایق گرمایی

کیفیت محیط زیست شهری: بهبود کیفیت هوا (پالایش ذرات معلق در هوا)،تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن

کاهش سر و صدا (عایق صدا)،کاهش حجم رواناب حاصل از بارندگی (حفظ فاضلاب های سطحی)

افزایش کیفیت آب و ممانعت از آلودگی آن،کاهش اثر تشعشع الکترومغناطیسی (تا 99%)

اقتصادی – فرهنگی: کاهش هزینه تهویه مصنوعی (خنک کنندگی در تابستان)،افزایش طول عمر بهره برداری از عایق پشت بام،افزایش ارزش ملک،تفریح و سلامتی،افزایش حس تعلق به مکان،صرفه جویی در انرژی (پوشش عایقی در زمستان)،خلق فضای سبز مضاعف