مزایای دیوار سبز برای تولید کننده یا سازنده ساختمانها:

:به علت سرعت بالای تولید و نصب ، زمان اجرای پروژه کمتر شده در نتیجه سربار پروژه کاهش پیدا کرده و همچنین پروژه زودتر به بهره برداری می رسد.

2:ضخامت دیوارهای سبز نسبت به دیوارهای دیگر کمتر بوده (تقریباً نصف) در نتیجه فضای مفید داخلی بیشتر شده بطوریکه در بعضی مناطق شهری (شمال تهران) سود حاصله ، هزینه دیوار را به صفر می رساند.

3:در دیوارهای سبز آهن نعلدار گاهی بالای درب و پنجره ها حذف می گردد.

4: در دیوارهای سبز قاب فلزی دور پنجره ها حذف می گردد.

5:حذف نخاله و همچنین نتیجه نهایی دیوارهای نصب شده معیار محاسبه خواهد بود ، که این خود هزینه مصرفی مواد حاصل از نخاله را کاهش می دهد.

6:کارفرما تنها نقش نظارت عالیه را بر عهده داشته و هیچگونه هزینه ای برای پیاده کردن نقشه ها پرداخت نخواهد کرد و این امر بر عهده گروه نصب خواهد بود.

7:هرگاه گروه سازنده وزن کم دیوارهای سبز را در طراحی سازه اعمال نماید ، نتیجه حاصل نسبت به سایر دیوارها ، کاهش در وزن سازه بوده که با در نظرگرفتن کاهش هزینه حاصله قیمت دیوارهای سبز تقریباً مجانی خواهد شد.