مراقبت ارگانیک چمن

یک چمن سالم، بازتاب خوبی از صاحب خانه است. متأسفانه برخی از متدهای سنتی که در نگهداری چمن سبز استفاده می شوند، می توانند برای محیط زیست بسیار مضر باشند.

اکثر افراد بر استفاده زیاد از کودهای شیمیایی و دفع کننده حشرات برای حفظ ظاهر چمن خود تکیه دارند.

همه این مواد شیمیایی در نهایت به فاضلاب و به طور مستقیم به داخل جداول آب محلی ریخته می شوند که آن ها نیز به داخل آب آشامیدنی و حمام، هدایت می شوند.

بسیاری از افراد ، برای حفظ ظاهر سبز و سالم چمن خود، از میزان آب بسیاری استفاده می کنند که این مسأله منجر به ایجاد تنش به منابع آبی منطقه می شود.

middle

 سرمایه خود را پس انداز کنید، همچنان که از محیط زیست خود محافظت می کنید.

این امکان وجود دارد که یک چمن سالم بدون آسیب به محیط زیست و استفاده ی بیش از اندازه از آب تازه، داشته باشیم.

1. چنانچه امکان مراقبت از چمن با آیتم های ارگانیک را داشته باشید، زمان و پولی که هزینه می کنید را می توانید کاهش دهید.

2. مراقبت ارگانیک از چمن بسیار سودمند است؛ از این جهت که با استفاده از عناصر و المان های طبیعی، می توانید چمنی بدون نیاز به هیچ گونه مواد شیمیایی پرورش دهید.

3. این گونه مراقبت از چمن (ارگانیک) راهی است که بتوانیم هماهنگ با اکوسیستمی که از قبل در میان آب و هوا ، خاک، و گیاهان ایجاد شده است، فعالیت کنیم.

 جایگزینی با مواد شیمیایی

مصرف کودهای شیمیایی به عنوان یک افزودنی چمن ، در شمال آمریکا بسیار رایج است. این نوع کودها برای محیط زیست مضر هستند.

شما می توانید، با میزان و مقدار مشابهی از مواد مغذی برای تغذیه چمن خود، از اندوخته ی کود خانگی استفاده کنید.

 ساختن کود(کمپوست) با استفاده از زباله های شخصی

شما می توانید یک مخزن در خارج از فضای ساختمان طراحی کنید که دورریزهای ارگانیک (مواد آلی) خود را در آنجا جمع آوری کنیم

هر آن چیزی که بتواند تجزیه شود می تواند در ساخت مواد مغذی برای رشد چمن مؤثر باشد.

یک گزینه ی دیگر از ساخت چمن طبیعی، استفاده از کود کشاورزی است؛ که شما می توانید آن را از هر مغازه مرتبط با باغ و باغداری، خریداری کنید.