مراقبت های پس از کاشت نهال

آبیاری نهال اگرچه لازم است اما آب بیش از حد نیاز باعث پوسیدگی ریشه و طوقه می شود و دیر رسیدن آب باعب خشک شدن و سختی خاک خواهد شد.

آبیاری باید به نرمی و آرامی به پای درخت هدایت شود تا ضمن نفوذ تدریجی به خاک باعث شستشو و فرسایش خاک نشود بهترین عمق آبیاری بین 30 تا 40 سانتیمتری خاک است.

بهترین زمان آبیاری اوایل صبح و اواخر شب است در این زمان ها خنکی هوا باعث كمترین مقدار تبخیر و نفوذ بیشتر آب به خاک و ریشه نهال می شود.

درسال اول به علت اینکه ریشه ها پراكنده اند ورشد آن ها كند است ، بایستی آب بیشتری به نهال داد.

بعد از آبیاری اولیه برای رفع ترك های حاصل از نشست های احتمالی، بهتر است پای درخت را خاک بدهید و پای نهال تشتکی برای نگهداری حجم آب بیشتر بوجود آورید.

علف های هرز و هر گونه پوشش گیاهی در اطراف نهال در جذب آب و مواد غذایی با نهال رقابت كرده و اثر منفی در رشد نهال خواهند داشت بنابراین حذف مستمر آنها ضروری است.

شست و شوی برگ درختان در فصول گرم سال ضمن كمک به تنفس برگ باعث كاهش آلودگی سطح برگ ها از عوامل آلوده كننده و گردوغبار و ... می شود.

كندوكوب سالیانه ( قسمت سایه انداز درخت ) و آبیاری زمستانه (یخ آب) در عمق 20 سانتیمتری عامل بسیار مناسبی برای نفوذ پذیری و بهبود تهویه خاک و مبارزه با آ فات گیاهی می شود.

سایر نکاتی که بایستی درطراحی وکاشت فضای سبز مدنظر قرارگیرد.

1 . گیاهانی انتخاب گردند كه به مراقبت كمتری نیاز داشته باشند.

2 . انتخاب گیاه با توجه به عادت رشد و محل مورد استفاده.

3 . تناسب اندازه گیاه با محل كاشت.

4 . عدم كاشت گیاهان با تاج گسترده و رشد زیاد روبروی پنجره ها و چشم اندازها.

5 . استفاده از گیاهان كوتاه قد در طراحی فضای سبز مجتمع ها (در مسیر باد ایجاد شود یا غالب كاشته می شود).

6 . عدم كاشت گیاهان اطراف تاسیسات كه دارای فن قوی بوده و یا دائم ایجاد می نمایند.

7 . انطباق جهت تابش و كاشت درختان برای كاهش اثر نور شدید.

8 . استفاده از درختان خزان كننده در مسیری كه می خواهیم حرارت آن را تنظیم نمایند ( تابستان خنک و زمستان گرم )

9 . حداكثر استفاده از گیاهانی كه ساختار شاخه ای دارند.

10 . عدم كاشت درختان سریع الرشد در مسیر بادهای سریع بویژه طوفان.

11 . عدم كاشت درختان دارای ریشه سطحی در مقابل باد.

12 . عدم كاشت درختان دارای ریشه سطحی نزدیک ساختمان، معابر سنگ فرش و جداول.

13 . كاشت درختان با برگ ضخیم، كركدار و مومی در شرایط سخت برای تحمل خشکی.

14 . كاشت درختان با برگ بزرگ برای ایجاد سایه با عمق زیاد ( محیط نامناسب برای رشد هر گونه گیاه زیراشکوب )

15 . كاشت درختان برگ ریز برای ایجاد سایه ملایم مناسب برای كاشت گیاهان پوششی مانند چمن.

16 . كاشت درختان همیشه سبز درنقاطی كه نیاز به سایه دائم می باشد.

17 . عدم كاشت درختان حساسیت زا به صورت گسترده در مجتمع های مسکونی.

18 . كاشت درخت و درختچه ها با تناوت گلدهی برای گلدار بودن فضای سبز در تمامی فصول.

19 . عدم كاشت درختان یا میوه های بدبو یا مشکل جمع آوری آنها در مناطقی كه در مسیر تردد می باشند.

20 . مقاومت در برابر خشکی بخصوص در نواحی كه میزان آب برای آبیاری محدود می باشد فاكتور بسیار مهمی تلقی می گردد. از جمله درختانی كه دارای نیاز آبی پائینی هستند: شاه بلوط، عرعر، ارغوان، بلوط، زبان گنجشک.

21 . در مناطقی كه در معرض باد و طوفان قرار دارند گونه هایی را باید انتخاب كرد كه دارای ریشه های عمیق و درجه بالای سختی چوب تنه و شاخه ها باشند.

22 . شدت نور جهت تابش و محل استقرار گیاه در ارتباط با ساختمان ها بسیار حائز اهمیت است. شدت نور بیش از حد باعب آفتاب سوختگی در گونه های سایه پسند و كمبود نور موجب از دست رفتن شکل طبیعی و انحراف شاخه های گونه های نورپسند می شود.

23 . در مجاورت ساختمان ها باید از گیاهان كند رشد كه دارای محتوای آب بالایی هستند استفاده كرد. از كاشت درختان كاج بلندقامت كه برگهای خشک تولید می كنند و مقادیر زیادی صمغ دارند در نزد یک ساختمان ها و مجاور یکدیگر باید خودداری كرد.

24 . در گزینش گیاهان، شناخت اندازه گیاهان، فاصله كاشت و ابعاد حاصل شده باید رعایت شود. استفاده از درختان و درختچه های بزرگ و پرشاخه و برگ در فضای كم محیط را كوچکتر نشان می دهد.

25 . جهت گردش خورشید، در انتخاب محل كاشت مهم است بطوریکه در زمستان جلو تابش خورشید را به ساختمان نگیرد و در تابستان سایه مناسب برای پنجره ها ایجاد كند.

26 . طول وعرض باغچه نباید از 9.0 متر كمتر باشد. )به لحاظ زیست محیطی مساحت متوسط مورد نیاز برای رشد سالم یک درخت برابر 7 متر مربع است .كه این مقدار با محاسبه مساحت دایره ای به شعاع 1.5 متر به دست آمده است.