مدیریت آبیاری و کنترل آفات و بیماری ها و تغذیه باغات و زراعت در فصل زمستان

آبیاری غرقابی زمستانه یا یخ آب ، علاوه بر کنترل بخش زیادی از آفات و بیماریها موجب بهبود خواص فیزیکی خاک می شود . خاکهایی که یک یا دوبار در زمستان با این روش آبیاری می شود بافت اسفنجی تری پیدا کرده و تخلخل بیشتری پیدا می کنند ، در حقیقت آب در زمان یخ زدن دچار انبساط می شود و این انبساط در خاک ، موجب جدا شدن ذرات خاک از هم و بالارفتن تخلخل خاک می شود ، در خاکهای سنگین و رسی سنگین ( که اکثر خاکهای کشور را شامل می شود ) بالا بردن تخلخل موجب حفظ رطوبت خاک ، در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی و گسترش ریشه گیاهان می شود.

حتما نسبت به جمع آوری میوه های ریخته شده در سطح باغ ، کاه و کلش ، برگهای خزان شده ، چوب های پوسیده ، بقایای علف های هرز و هرگونه مواد آلی دیگر اقدام نمایید .(بسیار ضروری زیرا بسیاری از آفات را به همین روش از باغ خارج کرده اید) .مواد ذکر شده محل های بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی حشرات به نوع های مختلف ( حشره کامل ، تخم و شفیره و.. ) می باشد. توصیه میگردد مواد جمع آوری شده طبق دستورالعمل فنی و در محل مناسب به کود های آلی تبدیل و پس از طی پروسه تبدیل مجددا به خاک باغ برگردد. با این روش بسیار ساده از طغیان درصد زیادی از آفات و بیماریها در فصل بهار و تابستان پیشگیری کرده ایم.

فصل زمستان بهترین زمان برای اصلاح خاک و ایجاد تعادل بین منبع و مخزن مواد غذایی در خاک می باشد . در حقیقت بایستی تعادلی بین مصرف کننده ، یعنی گیاهان و منابع تامین مواد غذایی شامل عناصر غذایی موجود در خاک ، هوا و موجودات بسیار کوچک یا همان میکرو ارگانیسم ها وجود داشته باشد. قبل از هر چیزی شناخت ما نسبت به خاک موجود ، میزان مواد آلی و نور و همینطور نیازهای تغذیه گیاهانمان مطرح است به این منظور انجام نمونه برداری اصولی از خاک و آب و انجام آزمایشات مربوطه بسیار مهم و ضروری است .

آزمایش تجزیه گیاهی از برگهای گیاهان به عنوان روش تکمیلی برای شناخت نیازهای گیاه توصیه می گردد. باید دقت داشت که نتایج این آزمایشات بایستی توسط یک کارشناس مجرب و با حوصله نسبتا زیاد تجزیه و تحلیل گردد و توصیه لازم انجام گیرد... زیر نظر کارشناسان کلینیک و گیاهپزشکان نسبت به ضدعفونی درختان و پوشش محل های زخم تنه ها و ضدعفونی شاخه ها اقدام جدی نمایید.