بازدید مدبر و مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه از ورزشگاه نقش جهان اصفهان