سدروس سبز، حافظ محیط زیست

آیا می دانستید به جای تولید زباله های تجذیه ناپذیر با این ترفند ها می توانیم از بطری های خالی استفاده های کاربردی داشته باشیم؟