دستگاهی که چمن را می خورد و بسته بندی شده تحویل می دهد