انواع ماشین های بذر کار

پراکنده: همانطور که از نام این ماشین کشاورزی پیداست عمل کاشت بذر به وسیله ی آن به صورت پراکنده و درهم است. نحوه کارکرد این بذرکار درهم است اما مزیت های آن نسبت به کاشت بذور به وسیله ی دست بیشتر است و موجب می شود به طور یکنواخت و منظم تر بر روی زمین قرار بگیرند و علاوه بر آن این قبیل از ماشین آلات کشاورزی سرعت افزایش یافته و هزینه ی نیروی انسانی کاهش می یابد.

خطی: طریقه ی کارکرد این ماشین آلات کشاورزی به دین صورت است که ابتدا شیارهایی را دل زمین زراعی باز می کند و بذر را داخل این شیارها قرار می دهد و خود این ماشین ها روی بذر ها را می پوشانند. این کار باعث می شود تا دیگر نیازی به هدایت بذر ها در زمین نباشد. برخی از این ماشین ها مجهز به این ویژگی هستند که می توان با اعمال تنظیمات عمق مناسب برای کاشت و همینطور فاصله ی ردیف ها را مشخص نمود و به علاوه آن قابلیت تنظیم بذر در واحد سطح را نیز دارا می باشد. که تمام این ویژگی ها سرعت عمل را بیشتر می کند و از کار فرسایشی انسانی جلوگیری به عمل می آورد.

middle