لایه زهکش

لایه زهکش خود می تواند مجموعه پیچیده ای از لایه های دیگر باشد:

لایه صافی: Filter Layer

در بین محیط كشت و لایه زهکش فیلتری قرار دارد كه رطوبت را از محیط ریشه ها دور می كند و مانع از گندیدگی ریشه ها می شود.

این فیلتر می تواند شامل یک بافت پارچه ای باشد. در سیستم های مدرن معمولا از یک یا دو لایه Geo textile غیربافته شده استفاده می شود.این فیلتر حتی می تواند لایه ای از شن و ماسه باشد و در این حالت ممکن است با لایه زهکش تركیب شود.

لایه مانع ریشه ها : Root barrier

لایه ای است كه به خوبی از نفوذ ریشه ها و آسیب زدن آنها به عایق كاری و غشاء سقف جلوگیری می كند. لایه مانع ریشه ها معمولا بیشتر در سیستم متمركز استفاده می شود و در زیر زهکش و بلافاصله در بالای لایه water proof یا آب بند نهایی یا عایق كاری حرارتی قرار می گیرد.این لایه معمولا از یک پوسته پلی اتیلن تشکیل شده است.این لایه بیشتر در پرویه های عمومی مثل میدان ها كه ترافیک عبوری و بار سقف زیاد است و جاهایی كه گیاهانی با ریشه های عمیق و ریشه های تهاجمی كاشته شده استفاده می شود.

لایه روکش زهکش : Drain board

یک شیت سه لایه است كه لایه بالایی عمل فیلتر را انجام می دهد و آب اضافی را از قسمت ریشه ها دور می كند این لایه همچنین به عنوان لایه محافظ ریشه ها عمل می كند.لایه وسطی كه به شکل كاسه های مخروطی شکل است آب اضافی را از ریشه ها دریافت كرده و در خود نگه می دارد این لایه به كاهش سرعت آب باران كمک می كند و از طرفی باعب گردش هوا و جلوگیری از گندیدگی محیط می شود. لایه پایینی یک فیلتر پارچه ای است كه مانع از آسیب دیدن غشاء و عایق می شود.

لایه محافظت : Protection Layer

این لایه بیشتر شامل شامل لایه هایی است كه یا بام را از نشت كردن و نفوذ آب حفاظت می كنند یا از سیستم عایق كاری محافظت می كنند.

غشاء بام یا لایه عایق کاری رطوبتی : Water Proofing

بام را از نشت كردن و چکه كردن محافظت می كنند. غشاء هم به شکل یک لایه یکپارچه ضدآب استفاده می شود و هم به شکل شیت های بهم پیوسته. انتخاب یک غشاء مناسب بستگی به شزایط بام، هزینه و سهولت اجرا و تعمیر دارد.اخیراً برخی كارخانه ها محصولی تولید كرده اند كه لایه مانع ریشه و غشاء را در یک لایه قرار داده است.

صفحه محافظ : Protection Board

صفحه محافظ به طور مستقیم بروی غشاء قرار می گیرد و آن را در طول عملیات اجرایی و از شکست محافظت می كند. لایه محافظ می تواند باریکه ای از بتن سبک، صفحه ای از عایق محکم، ورقه ضخیم پلاستیکی، ورق مسی، یا تركیبی از اینها، بر حسب ویژگی های طراحی و كاربرد بام سبز باشد. برخی از سیستمهای بام سبز لزوماً به صفحه محافظ احتیاجی ندارند و ممکن است از لایه مانع ریشه به جای آن استفاده شود.

1. بارمرده :

بار مرده در كل ، وزن خود ساختار بامی و تاسیسات بزرگ و دایمی است كه بخشی از ساختار بام هستند، این شامل وزن خود اجزاء بام، لایه های ضدآب، عایق، بار ناشی از برف،در شرایط سرد آب وهوایی،و هر تجهیزات مکانیکی یا ساختارهای استفاده شده

دایمی از قبیل تلمبه ها و پنکه های تهویه و تجهیزات دستگاه های تهویه است.

2. بار زنده :

بار زنده شامل انسان، گونه های فضای سبز، تجهیزات متحرک و موقت نگهداری است. این بار معمولا كمتر از بار مرده می باشد اما خیلی مهم است به خصوص اگر باغ بام توسط جمعیت زیادی ازمردم یا انجمن ها و نشست های عمومی استفاده شود.

3. بار بادی :

بار بادی باید برای طراحی باغ بام ها در نظر گرفته شوند و فشارهای بادی مناسب را برا ی فاكتورها یی از قبی ل ارتفاعات متغیر و شکل و ساختارهای درختان می توان تنظیم نمود.موقعیت های بارهای نقطه تحمیل شده توسط درختان و ساختارهای اضافی مهم است و باید مطمئن شد پوشش ضد آب روی بام و ساختار كف بام قدرت فشردگی لازم را جهت اعمال فشارهای اضافی داشته باشد . جهت محاسبه بار ، اطلاعات مربوط به میزان بار مرده مجاز، بار زنده مجاز، بارهای متمركز ) نقاط خاص روی ستون ها، پایه ها و بین آن ها(، لازم می باشد.

اگر ساختمانی موجود است یا در حال طراحی است، طراح باغ بام باید از مهندس ساختمان اطلاعات زیر را دریافت كند: بار مرده مجاز ساختار بام وتجهیزات آن. بار زنده مجاز،به علاوه تفاوت های بار های مجاز در مركز بام، بین ستون ها و تیرک ها نقاط قرار گرفته شده در بالای ست ون های حفاظتی داخلی و تیرک هایی كه بتواند بار بیشتری را در محدوده بین آن ها تحمل نماید.

لذا مهندس باید بار مجاز را در منطقه داده شده روی بام تعیین كند. )بار متمركز شده نامیده می شود( این داده ها ممکن است پیچیده به نظر آید اما نیاز و ضرورت این محاسبات برای