چمنها بسته به نوع آنها بیماریهای مختلفی دارند

1. قارچها : از گیاهان پست فاقد سبزینه به حساب می آیند که خود قادر به تأمین مواد لازم جهت رشد و نمو نبوده و غالباً این مواد را از بدن سایر موجودات زنده تأمین می کنند در نتیجه فعالیت انگلی،ازچمن وگیاهان بگیرندوعوارضی را به وجود می آورند.مانندزنگ چمن و...

2. نماتدها : موجودات بسیارریزی درخاک هستند وارد بافت چمن وگیاه شده وازاعمال حیاتی آنها استفاده می کند ومبارزه بانماتدها بسیار مشکل میباشد.

3. باکتری ها : باکتری هایی مانند قارچ ها عوارضی را درچمن وگیاهان ایجاد بیماری می کنند باکتری ها موجودات تک سلولی بسیار کوچکی هستند که فقط به وسیله میکروسکوپ دیده می شوند تعدادی ازآنها انسان و دام ها را و تعدادی نیز چمن وگیاهان را بیمار می کنند.

4. ویروسها : ویروس ها کوچک ترین موجودات کره زمین هستند که برای دیدن آنها از میکروسکوپ ها ی الکترونی استفاده می شود. همه ویروس ها انگل اجباری هستند که فعالیت حیاتی خود نیاز سلول های زنده دارند تعدادی از آنها به انسان و دام ها و جانوران و تعدادی نیزدرچمن وگیاهان باعث بروز بیماری می شوند.

5. آفات : حشراتی که با فرو بردن خرطوم خود به داخل بافت چمن وگیاه از شیره گیاه استفاده میکنند و یا با جویدن برگهای چمن وگیاه باعث اختلال در اعمال حیاتی گیاه میشوند مانند آبدوزدک،حشره،سوسک و...