فیکوس rubber plant

گیاه آپارتمانی برای تصفیه هوای منزل

〰〰〰〰

فیکوس

rubber plant

〰〰

⬅️برگها براق و چرمین هستند که در برخی ارقام این گیاه رگه‌های کرم رنگ و یا قرمز رنگ بر روی پهنه برگها مشاهده می شود.

-

⬅️فیکوس شیره‌ای دارد که میشود آن را از گیاه گرفت و در ساخت لاستیک استفاده کرد و نام انگلیسی این گیاه با توجه به این مسئله انتخاب شده است.

-

⬅️اگرچه فیکوس در زادگاه خود تبدیل به درختی بزرگ می‌شود اما در بسیاری نواحی دیگر از جمله کشور ما اکثرا به عنوان یک گیاه زینتی و گلدانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

middle