فضای سبز در خانه

چه حسی دارید اگه بتونید به راحتی در منزل فضای سبز ایجاد کنید؟