استفاده از فسفر و پتاسیم در چمن

میزان رشد بالای چمن در مقایسه با سایر گیاهان به کار رفته در فضاهای سبز شهری،چیدن های مکرر،آبیاری های منظم همراه با آهکی بودن خاکهای منطقه از جمله دلایلی است که به منظور دستیابی به رنگ خوب،تراکم مناسب،مقاومت در برابر آفات و بیماریها و تنشهای محیطی و نیز افزایش قدرت پاخوری چمن، مصرف متعادل کودهای شیمیایی را در عرصه های چمن کاری شده موجب می شود. در این بین عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر به لحاظ میزان بالاتر در بافتهای گیاهی و عملکردهای متعدد فیزیولژیک بسیار حائز اهمیت هستند و اغلب برنامه های سالیانه تغذیه گیاهان برپایه این سه عنصر تنظیم می شود. به لحاظ زمان مناسب استفاده از کودهای پایه فسفر و پتاس نکاتی در این خصوص ارائه می گردد.

نقش فسفر در چمن:

چمن های فصل سرد به مصرف فسفر پاسخ مثبت می دهند؛ در حالیکه چمن های گرمسیری در اثر مصرف فسفر با کاهش رشد روبرو می شوند. افزایش سرعت انتشار و استقرار چمن، افزایش رشد قسمتهای هوایی و ریشه، تسریع بلوغ، افزایش تراکم بوته، بهبود تولید بذر، بهبود نسبت جوانه زنی، افزایش ماندگاری، کاهش توسعه بیماریها از جمله نقش های فسفر در چمن می باشد.

کمبود فسفر:

تغییر رنگ برگها به سبز تیره یا قرمز ارغوانی(بیشتر در برگهای پیر)،ایجاد حالت پژمردگی مثل تنش خشکی.

بیش بود(مسمومیت)فسفر:

ایجاد حالت کلروز در برگها،کاهش کیفیت چمن،کاهش رشد اندلمهای هوایی و ریشه.

نقش پتاسیم:

چمن های سردسیری پس از نیتروژن به پتاسیم بیشتری نسبت به چمن های گرمسیری نیاز دارند؛ از نقش های پتاسیم در چمن می توان به شرکت در متابولیسم سلولی، مقاومت در برابر استرس های محیطی (گرما، سرماو خشکی)، افزایش مقاومت به بیماری ها، بهبود میزان رشد اندامهای هوایی و توسعه استولن ها در زمان استقرار، تاثیر روی انگیزش و تولید ریزوم های جدید و دوام و ماندگاری ریزوم های موجوداشاره کرد.

کمبود پتاسیم:

ایجاد زردی و کلروز در برگهای پیر،خشکیدگی در توک برگها و توسعه حالت نکروزه در حاشیه برگها،علائم کمبود بعد از 4-10 روز پس از آغاز رشد بهاره شروع می شود.

بیش بود(مسمومیت)پتاسیم:

عدم جذب کلسیم و منیزیم ،در صورت بالا بودن ازت و پتاسیم به صورت توأم کاهش جذب منگنز و در نتیجه کاهش سرعت رشد را داریم.

نوع کود شیمیایی،زمان و مقدار مصرف:

تغذیه چمن از آبان تا آذر ماه با استفاده از ترکیبی از کودهای شیمیایی زیر انجام می شود:

-سوپر فسفات تریپل به ازاء هر مترمربع 10-15 گرم (100-150 کیلوگرم در هکتار)

-سولفات پتاسیم به ازاء هر مترمربع 15-20 گرم (150-200 کیلوگرم در هکتار)

-فسفات آمونیوم به ازاء هر مترمربع 15-20 گرم (150-200 کیلوگرم در هکتار)

چند نکته در خصوص کوددهی چمن:

-می توان همزمان با پخش خاک و کوددامی بر روی چمن از کود شیمیایی فسفره و پتاسه طبق دستورالعمل تغذیه چمن استفاده نمود.

-در هر مرحله باید مقادیر مورد نیاز هر هکتار چمن به صورت یکنواخت مخلوط شود و ترکیب تهیه شده به طور یکنواخت و به صورت سرک چمن پاشیده شود.(توزیع یکنواخت کود بسیار ضروری است)

-مصرف کودهای شیمیایی در سطح چمن باید در ساعات خنک شبانه روز انجام شود و برای اینکار حتماً از وجود باغبان های با تجربه و آگاه استفاده شود. از انجام عملیات کوددهی در ساعات گرم و آفتابی باید اجتناب نمود.

-کوددهی باید قبل از چیدن چمن صورت پذیرد. زیرا چمن کوتاه نسبت به افزایش غلظت نمک فوق العاده حساس است.

-هنگامی که چمن خیس است حتی الامکان کود پاشی انجام نشود.

- پس از هر بار مصرف کود باید آبیاری به طور کامل انجام شود تا کود حل شده و در دسترس ریشه چمن قرار گیرد. در غیر اینصورت در نقاطی که کود داده شده ولی آبیاری نشود چمن سوخته و بطور کامل از بین خواهد رفت.