آخرین وضعیت استادیوم نقش جهان اصفهان در فاصله 24 ساعت تا افتتاحیه