ادامه روند اجرای سیستم گرمایش از کف برای چمن استادیوم یادگار امام تبریز