بازدید مدیر عامل شرکت توسعه از ورزشگاه یادگار امام تبریز