بازدید سرزده مدبر از ادامه احداث استادیوم نقش جهان اصفهان