آخرین وضعیت روند آماده سازی ورزشگاه نقش جهان اصفهان