چه عواملی در رده بندی چمن ها دخیل است ؟

مطالب زیر مقایسه عملکرد و کارایی نسبی چمنهای فصل سرد و گرم در رابطه با سایر چمنها و نسبت به فاکتور های مختلف را نشان می دهد . البته در مورد انتخاب چمن باید به سازگاری این چمنها نسبت به آب و هوای منطقه مورد نظر ، نیز توجه داشت .

1- ارتفاع چمن زنی یا سربرداری

2- واکنش به درجه حرارتهای بالا

3- مقاومت به درجه حرارتهای پایین

4-مقاومت به خشکی

5- مقاومت به پاخوری ، فرسایش و رفت و آمد

6- میزان کود

7- مقاومت به سایه

8- زمان مورد نیاز به ایجاد چمن

9- مقاومت به حشرات

10- مقاومت به بیماریها

11- مقاومت به شوری

12- میزان مصرف بذر در هر متر مربع

13- هزینه احداث

14- میزان اسیدیته خاک

هر نوع چمن در برخی موقعیتهای خاص از دیگر انواع بهتر عمل می کند ، ولی باید توجه داشت که موارد ذکر شده به قطع و یقین برترین نیستند ، چرا که طیف وسیعی از عوامل می توانند عملکرد حقیقی هر یک از چمنها را ، در هر یک از مناطق مورد مقایسه تحت تاثیر قرار دهند .