عناصر و جزئیات در Roof Garden

دسته بندی اجزای اجرایی باغ بام ها بسیار متنوع و وسیع است.این موضوع به این دلیل است كه هر موسسه یا شركت بازرگانی با توجه به رویکرد خودش با این مسئله یک سری پیشنهاد ارائه می كند. )رقابت در بازار، مهمترین دلیل پیچیده شدن این جزئیات است.

دسته بندی کلی اجزاء باغ بام:

فارغ از همه دسته بندی های تجاری و آنچه كه دركاتالوگ شركت های مختلف وجوددارداجزاء باغ بام رابه 5 دسته كلی می توان تقسیم بندی كرد :

1. لایه پوشش گیاهی

2. محیط كشت

3. لایه زهکش

4. لایه محافظت

5. ساختار سقف

1. لایه پوشش گیاهی :

تقریباً هر گیاهی می تواند روی بام گذاشته شود. اما این باا محادودیتهایی از قبیال آب و هاوا، طراحای ساازه ای و هزینه نگهداری و تصورات طراح بام سبز مواجه می باشد . از آنجایی که بامهای سبز تا حد امکان سبک طراحی می شوند ، اغلب شامل پوششی هستند که میتواند در عمق کمی از خاک و با مراقبت و نگهداری کم یا بدون نگهداری رشد کنند.

2. محیط کشت :

محیط كشت همان فضایی است كه گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می كنند. محیط كشت به واسطه الزامات خاص سازه ای باید وزن كمی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوتهایی دارد. محیط كشت محوطه های سقف و كف باید سبک وزن، دارای انواع مختلف مواد مغذی و زهکش مثبت باشند، خاک های آماده مخلوط شدن به صورت تجاری در بازار موجودند یا میتوان آن ها را در محل تهیه كرد.لذا باید از محیط كشتی استفاده كرد كه حتی الامکان سبک بوده و وزن كمی در حالت مرطوب داشته باشد.یک مخلوط معمولی مناسب مركب از 1/3 ماسه ، 1/3 سنگ های متخلخل و 1/3 گیاه خاک مصنوعی، تركیبی از چوب پوسیده و كود نباتی، است.

نکات کلیدی درباره محیط کشت:

1. محیط كشت باید به آب اجازه نفوذ و تراوش بدهد، و باید عاری از ماسه های بادی باشد چرا كه این مواد روكش فیلتر را مسدود كرده و زهکش را بلوكه می كنند.

2. تعویض دوره ای كود ها، املاح محلول و سایر مواد موجود در خاک

عمق های خاک :

عمق خاک در باغ بامها محدود می باشد جهت كاشت درخت و درختچه می توان سطح خاک را بالاتر آورده و برروی نقاط مستحکم ترساختمان مثل ستون ها تا عمق 55 اینچی، 76.2 ساتنی متر، یا بیشتر خاک ریزی نمود و حالت تپه ماهوری ساخت.

لایه زهکش :

لایه زهکش بین محیط كاشت و لایه محافظت قرار می گیرد تا آب بتواند از هر جای بام سبز به سیستم زهکش ساختمان جریان یابد.انتخاب لایه زهکش مناسب،براساس بیشینه جریان آبی که از اطلاعات بارش تعیین می شود ، انجام می گردد واز آنجایی که لایه زهکش محیط کاشت و گیاه را پشتیبانی می کند، مقاومت فشاری آن باید مناسب باشد. برخی از سیستم ها به سادگی لایه ای قطور از خاک انبساط یافته را به کار می برند، اما هم اکنون اکثر شرکتهای بام سبز از یک حصیر زهکش پلاستیکی موجدار با الگوی سازه ای مشابه کارتن تخم مرغ استفاده مای کنناد. حاداقل ضخامت لایه زهکش 22 میلی متر می باشد، اما حصیری ضخیم تر می تواند یک عایق اضافی را تامین کند.