راهنمایی هایی برای استفاده از علف کش در زمینهای ورزشی:

•بهتر است از یک اسپری با حجم 20 تا 40 GPA استفاده گردد.

•لازم است از کاربرد علف کشهای پس رویشی در درجه حرارتهای بالاتر از 32 درجه سانتیگراد خودداری شود،چرا که آسیب علف کش معمولاٌ در درجه حرارتهای بالاتر افزایش می یابد و نیز باید از کاربرد علف کشهای پس رویشی سیمازین و آسیب علف کش معمولاٌدر درجه حرارتهای بالاتر افزایش می یابد و نیز باید از کاربرد علف کشهای پس رویشی سیمازین و آترازین در طول فصل بهار و هنگام سبز شدن برموداگراس اجتناب کرد،زیرا علف کشی که در این زمان استفاده شود،می تواند به طور موقتی به برموداگراس (در حدود یک ماه) آسیب برساند و سرعت سبز شدن بهاره آنرا کند نماید،ولی در این زمان اگر آلودگی علف هرز شدید بود، می توان از علف کش استفاده نمود.

•مدت زمان محدودیت ورود مجدد افراد به چمن و زمان وقفه به خاطر تمام علف کشهایی که در زمینهای ورزشی استفاده می شوند ،24 ساعت است و در طی این مدت بازیکنان و تماشاگران نباید وارد زمین سم پاشی شده شوند.

•در استفاده از تمامی علف کشهای پیش رویشی،با 3/1 سانتیمتر آب ،باید عمل آبیاری صورت گیرد.این کار باقی مانده علف کشها را از روی شاخ و برگ سم پاشی شده شسته و از تماس بازیکنان با علف کش جلوگیری میکند.

•بهتر است زمان کاربرد علف کشها در زمانی باشد،که بازیکن از زمین استفاده نمی کند .