صحاف امین: هدف، انجام کار با استانداردهای جهانی است

خلاصه خبر
مزیت سیستم های گرمایش و سرمایش از کف این است که در زمینه ریشه چمن دمای مطبوع دارد و در درازمدت احتیاج به تعمیرات کمتر دارد.
تاریخ خبر
1395/03/17
متن خبر

«علیرضا صحاف امین» مدیر فنی گروه صنعتی وحید اظهار کرد: در حوزه استادیوم های ورزشی سیستم های گرمایشی و سرمایشی از کف به همراه لوله های پلیمری را ارائه می کنیم. مزیت این سیستم ها این است که در زمینه ریشه چمن دمای مطبوع دارد و در درازمدت احتیاج به تعمیرات کمتر و از لحاظ نگهداری هم مزیت های زیادی دارد.

اهداف شرکت این است که سیتم های روز که در دنیا استفاده می شود و مطابق استانداردهاست را ارائه کنیم که خوشبختانه مواد اولیه آن ها نیز در ایران وجود دارد. با ماشین آلات اروپایی این کار را کردیم و هدفمان انجام کاری به روز با استانداردهای جهانی است.

صحاف امین درباره برنامه ریزی ها و به ثمر رسیدن اهداف شرکت خاطرنشان کرد: تا حدودی این وظایف به عهده ما است و تلاش می کنیم تا به مقصد برسیم و این اهداف تا حدی به نتیجه رسیده و سه استادیوم بزرگ در ایران نتیجه فعالیت های نوین ما است. ما تمام سعی مان را می کنیم و امیدواریم اهالی ورزش کشور هم به امر توجه کنند و از این رویداد مهم استقبال و حمایت کنند.

موضوع خبر
مزیت سیستم های گرمایش و سرمایش از کف این است که در زمینه ریشه چمن دمای مطبوع دارد و در درازمدت احتیاج به تعمیرات کمتر دارد.
منبع خبر
شرکت سدروس سبز