سیستم ترکیبی ( Synthesic ) در بام سبز

برای سیستم گستردهاز واژه Green Roof یا بام سبز استفاده می شود . این سیستم به نام مقطع کم ارتفا ع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می شود . این نوع بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می باشد . معمولا" این سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مد نظر باشد به کار گرفته می شود .

به طور اخص ، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند . این نوع بام مثل چمنهای نروژی ، بر روی بامهای مسطح و شیبدار احداث می شود .

در این سیستم معمولا" گیاهان به عمق 40 تا 100 میلیمتر استفاده می شوند .

حدود بار نهایی بام تقریبا" بین 50 تا 100 کیلومتر بر مربع در حالت اشباع می باشند .

در مورد بام های شیبدار در اغلب مکان ها 10 تا 20 درصد شیب توصیه می شوند .در شیب حداکثر 30 درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزار های ضد فرسایش وجود دارد .