با آفت سوسک پوست خوار در جنگلهای ورزشگاه آزادی مبارزه میشود

خلاصه خبر
برای مبارزه با سوسک پوست خوار درخت کاج تله نصب میشود
تاریخ خبر
1395/02/13
متن خبر

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، پوشش جنگلی مجموعه شامل درختان کاج، سرو، اقاقیا و چنار می باشد که متاسفانه در چند سال اخیر درختان کاج مجموعه در اثر آفت سوسک پوست خوار دچار خسارت شده است در خصوص کنترل این آفت و اقدامات صورت گرفته کارشناس فضای سبز مجموعه مهندس رفعتی توضیحاتی ارائه کردند که به آن می پردازیم.

درخت کاج یکی از مهمترین درختان مورد استفاده در فضای سبز سراسر کشور می باشد. متاسفانه تغیرات جوی و گرم شدن هوا و بروز تنش های خشکی موجب شیوع آفت سوسک پوست خوار شده است.

بخش فضای سبز مجموعه به منظور کنترل این بیماری همزمان با انجام روشهای به زارعی همانند تغذیه با کود شیمیایی و آلی، سمپاشی با سموم موثر در فصل زمستان و بهار، بهبود روشهای آبیاری درختان و شروع طرح آبیاری تحت فشار به روش کوئیک فلو و انجام تله گذاری فرمونی را در دستور کار خود قرار داده است. این تله ها با انتشار موادی، سوسک هایی که قصد دارند از درختان آلوده به سمت درختان سالم پرواز کنند را به سمت خود جلب کرده و موجب شکار آنها می شوند.

موضوع خبر
برای مبارزه با سوسک پوست خوار درخت کاج تله نصب میشود
منبع خبر